REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.LEDAKCJA.PL

  

Artykuł I

Postanowienia  ogólne i definicje

 

 1. Niniejsze warunki ( „Warunki”) regulują prawa i obowiązki s.r.o. LEDart działającej pod adresem Vajnorská 127 / E, 83104 Bratysława, Słowacja, REGON: 52 500 205, NIP: SK2120146798, NIP: 2120146798, zarejestrowana w rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Bratysławie, sekcja s.r.o.: 107108 / B (zwany dalej „Sprzedającym”) i kupujący ( „Kupujący ”) na zakup towarów oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie Sprzedawcy www.ledakcja.pl (zwanej dalej „ledakcja.pl”) i stanowią integralną część umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zdalnie za pośrednictwem handlu elektronicznego w internecie ( „Umowa kupna”), (Sprzedający i Kupujący łącznie „Stronami”).
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje w całej Unii Europejskiej w celu zakupu towarów zamawianych za pośrednictwem handlu internetowego (zwanego dalej sklep internetowy) na stronie ledakcja.pl.
 3. Regulamin nabiera czynności z dniem jego publikacji na stronie ledakcja.pl.
 4. Wszelkie relacje pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, które nie podlegają niniejszym Ogólnym warunkom handlowym regulują odpowiednie przepisy Ustawy nr. 513/1991 Coll. Kodeks handlowy z późniejszymi zmianami. Jeżeli Kupujący jest konsumentem w rozumieniu Artykułu 52 3 ustawy nr. 40/1964 Coll. Kodeksu cywilnego, z późniejszymi zmianami, to znaczy, jeśli to kupujący, którzy w zawieraniu i wykonywaniu umowy nie działa w jego działalności gospodarczej lub innych działań przedsiębiorczych, a nie relacje regulowane tymi ogólnymi warunkami odpowiednimi przepisami ustawy nr. 40/1964 Coll. Kodeks cywilny z późniejszymi zmianami.
 5. Prawa Kupującego względem Sprzedającego wynikające z Ustawy nr 250/2007 Z.z. w sprawie ochrony konsumentów i zmiany ustawy Słowackiej Rady Narodowej nr. 372/1990 Coll. o przestępstwach z późniejszymi zmianami i ustawą nr. 102/2014 Z.z. w sprawie ochrony konsumenta w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług na podstawie umowy zawieranej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy oraz zmiany niektórych ustaw, niniejszy Regulamin pozostaje nienaruszony.
 6. Kupujący oznacza zarejestrowaną osobę fizyczną lub osobę prawną, która elektronicznie zamawia towary przez sklep internetowy na ledakcja.pl.
 7. Zamówienie elektroniczne to wysłany formularz elektroniczny, zawierający informacje o Kupującym, listę zamówionych towarów z oferty e-sklepu na ledakcja.pl oraz łączną cenę tych towarów przetwarzanych przez system e-commerce.
 8. Towary są produktami wyszczególnionymi w cenniku Sprzedającego na stronie ledakcja.pl.
 9. Urząd nadzoru nad czynnościami sprzedawcy: Slovak Trade Inspection (SOI), Inspektorat SOI dla regionu bratysławskiego Prievozská 32, P.O. Pole 5, 820 07 Bratysława 27.

 

Dane kontaktowe Sprzedawcy dla Kupujących:

 LEDart s.r.o.

Vajnorská 127 / E, 831 04 Bratysława

Telefon: +48 518 301 881

E-mail: ledakcja@ledakcja.pl

 

Artykuł II

Zamówienie

 

 1. Poprawne i kompletne wypełnienie formularza rejestracyjnego jest podstawą do uznania ważności elektronicznego zamówienia.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie oraz za szkody, które spowodowane zostały ze względu na fakt, że Kupujący podczas rejestracji nie wprowadził wszystkich wymaganych danych i / lub wypełnił formularz rejestracyjny nieprawidłowo. Sprzedający również nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Kupującego ze względu na fakt, że kupujący nie pamięta hasła i / lub hasło Kupującego wpadło w ręce osób nieupoważnionych, bez winy Sprzedającego.
 3. Otrzymane zamówienie elektroniczne jest traktowane jako projekt umowy zakupu i jest wiążące.
 4. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym wynika z wiążącego potwierdzenia elektronicznego systemu zamówień Sprzedawcy. Sprzedający jest zobowiązany przesłać potwierdzenie zamówienia Kupującemu drogą e-mail (adres e-mail Kupującego w zamówieniu elektronicznym) niezwłocznie po jego dostarczeniu do Sprzedawcy. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia treści elektronicznego zamówienia podanego w wiadomości e-mail Sprzedawcy. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią potwierdzenia zamówienia elektronicznego od Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest powiadomić sprzedawcę za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail ledakcja@ledakcja.pl
 5. Zasadnicze elementy zamówienia elektronicznego to:

 5.1 Identyfikacja kupującego, nazwa firmy lub imię, nazwisko / miejsce zamieszkania, identyfikator firmy, numer VAT, dane kontaktowe, (telefon i adres e-mail);

5.2 Kod zamówionego towaru według katalogu lub jego nazwy;

 5.3 Ilość zamówionych towarów;

Jeśli zamówienie nie zawiera danych z poprzedniego artykułu, uznaje się je za niepełne.

Sprzedawca w tym przypadku, spróbuje skontaktować się z kupującym i wzywa go do usunięcia braków zamówień elektronicznych i / lub uzupełnienie. Po otrzymaniu danych do udokładnienia i / lub dodatkowego zamówienia elektronicznego zamówienie online uznaje się za kompletne.

 

Artykuł III

 Anulowanie zamówienia

 

 1. Kupujący ma prawo do anulowania zamówienia elektronicznego bez podania przyczyny w dowolnym czasie przed jego wiążącym potwierdzeniem przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub jego części w następujących przypadkach:

 

2.1 W przypadku zamówienia za pobraniem -  zamówienie nie mogło zostać potwierdzone (numer telefonu jest niedokładny, niedostępny, nie odpowiada na e-maile itp.)

2.2 Towary nie są już produkowane lub dostarczane lub cena znacznie się zmieniła przez dostawcę towarów. W takim przypadku Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym niezwłocznie, aby uzgodnić kolejne postępowanie. Jeśli Kupujący zapłacił już część lub całość ceny zakupu, kwota ta zostanie zwrócona bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w terminie 14 dni od daty wyżej wymienionych ustaleń Sprzedawcy.

 

Artykuł IV

Opłaty pocztowe

 

 1. Jeżeli wartość zamówienia Kupującego przekracza kwotę 400 zł. (czterysta zł.) dostaswa jest bespłatna.
 2. Jeżeli wartość zamówienia Nabywcy nie przekroczy kwoty 400 zł. (słownie: czterysta), opłata pocztowa i opakowanie wynosi 14,99zł.

 

 

 Kupujący otrzymuje zamówienie przez służbę kurjerską DPD.

 

Artykuł V

Warunki dostawy

 

 1. Towary zamówione elektronicznie poprzez sklep internetowy Sprzedawca wysyła Kupującemu wedłud dostępności różnych rodzajów towarów i zdolności operacyjnych Sprzedawcy tak szybko, jak to możliwe i nie później niż 7 dni roboczych od dnia, w którym Sprzedawca potwierdził otrzymanie zamówienia elektronicznego od Kupującego z miejscem dostawy określonym w elektronicznym zamówieniu, aby towary zostały dostarczone Kupującemu nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca potwierdził otrzymanie elektronicznego zamówienia Kupującego. Niezależnie od okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedający jest uprawniony w ramach wybranego produktu umieścić inny czas dostawy ze względu na specyfikę i dostępność towaru.
 2. Sprzedawca informuje Kupującego o wysyłce towaru za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Kupującego w zamówieniu elektronicznym.
 3. Towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres dostawy wskazany przez Kupującego w formie elektronicznej. Kurier skontaktuje się z Kupującym przed skontaktowaniem się z Kupującym telefonicznie i uzgodni z nim dokładny czas dostawy. Jeżeli kupujący nie jest obecny w tym czasie i nie upoważnia inną osobę do przejęcia towaru, to Kupujący jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Sprzedającego i / lub firmę kurierską z powodu nieudanej dostawy do Kupującego. Koszty ponownego dostarczenia towaru ponosi Kupujący.
 4. Towar staje się własnością Kupującego poprzez jego akceptację i zapłatę ceny zakupu.
 5. Przesyłka zawsze zawiera fakturę. Po przejęciu towaru Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia, czy opakowanie, w którym zapakowane są towary, nie jest uszkodzone i podpisać paragon. W przypadku uszkodzenia, konieczne jest zgłoszenie tego problemu do punktu dostawy albo do przewoźnika oraz zadokumentowanie listy stwierdzonych wad powstałych podczas transportu. Jeżeli Kupujący odbierze towar pomimo oczywistego uszkodzenia opakowania, Sprzedawca nie będzie akceptował późniejszych reklamacji z tego powodu.
 6. Za nieuszkodzoną, oryginalną przesyłką uważa się tylko taka, która jest oklejona taśmą ochronną Sprzedawcy. Przewoźnik jest zobowiązany do przekazania towaru Kupującemu oraz do dokładnego zanotowania dostarczanego zamówienia. Odpowiedzialność za możliwe uszkodzenia w takim przypadku  spoczywa na przewoźniku.
 7. Dostawa towarów na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, innych państw wymaga uprzedniej, wzajemnej pisemnej zgody na opłaty pocztowe i koszty pakowania i / lub dalsze warunki dostawy między Kupującym a Sprzedawcą.

 

 

 

Artykuł VI

Warunki cenowe

 1. Cena zakupu towarów oferowanych przez Sprzedającego za pośrednictwem ledakcja.pl jest zawsze umieszczona obok wybranych towarów. Cena zakupu jest zawsze podawana z podatkiem VAT, chyba że podano inaczej.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany (wzrost / spadek) cen towarów notowanych na ledakcja.pl. Nowe ceny towarów nabywają swojej czynności w dniu ich opublikowania na ledakcja.pl. Taka korekta cen nie dotyczy towarów już zamówionych przez Kupującego. Jeśli dla niektórych towarów cena jest oczywiście błędna, na przykład w przypadku towarów powszechnie dostępnych i powszechnie znanych, cena których różni się od normalnej ceny, lub z powodu błędu systemu na produkcie pojawia się cena „0 zł.” lub „1 zł.”, Sprzedający nie jest zobowiązany do dostarczenia towaru za błędną cene, ale może oferować Kupującemu dostawę towaru po uczciwej cenie. W tym przypadku, jeśli Kupujący nie zgadza się z prawidłową ceną towaru, może odstąpić od Umowy Sprzedaży.

 

Artykuł VII

Warunki płatności

 1. Płatności dokonywane są w polskich złotych, a Sprzedawca żąda jednej z następujących form płatności:

 

1.1 PŁATNOŚĆ ZA DOSTAWĘ: za pomocą tej metody płatności Kupujący płaci przy odbiorze bezpośrednio kurjerowi pełną kwotę za towar podany w elektronicznym zamówieniu .

1.2 PRZELEW BANKOWY: towar zostanie wysłany po zapłacie ceny zakupu za towar, który zostanie przekazany na rachunek Sprzedawcy przechowywany w ING Bank Śląski SA, 

na następujące konto: 05 1050 1070 1000 0090 3144 8765

IBAN: PL05105010701000009031448765

BIC: INGBPLPWXXX

Bank: ING Bank Śląski SA

  

 

Artykuł VIII

Warunki gwarancji i okres gwarancji

 

 1. Dostarczone towary są gwarantowane przez Kupującego od 24 lub 60 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu dostarczenia towaru Kupującemu.
 2. Każdemu produktowi zakupionemu u Sprzedawcy towarzyszy faktura (dowód zakupu towaru) przy dostawie do Kupującego, która służy również jako dokument gwarancyjny.
 3. Mogą być zgłaszane wyłącznie towary zakupione u Sprzedawcy i w pełni opłacone.
 4. Kupujący, składając reklamację, jest zobowiązany do dostarczenia na adres siedziby sprzedającego netto, mechanicznie nieuszkodzonej, w tym wymaganych dokumentów.
 5. Reklamacje są bezpłatne, a Kupujący ma prawo do niezbędnych kosztów poniesionych przez niego w związku z wykonywaniem jego odpowiedzialności za wady, ze skargą.
 6. Szczegóły i procedura reklamacji towarów reguluje Zasady Reklamacji zamieszczone na stronie ledakcja.pl.

 

 

Artykuł IX

Okoliczności wyłączające odpowiedzialność za niemożność wykonania

 

 1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie umowy w całości lub w części, spowodowane siłą wyższą, za którą uważa się wydarzenia, które w chwili podpisania umowy nie mogły być przez Strony przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności od nich niezależne (wojna, pożar, gradacja szkodliwych owadów, wiatrołomy, susza, powódź, inne naturalne klęski, restrykcje lub prawne rozporządzenia rządu, strajki itp.).
 2. W przypadku zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, Umawiające się Strony są zobowiązane zgłosić ten fakt bez zbędnej zwłoki.
 3. Pojawienie się nieoczekiwanych awarii technicznych lub logistycznych zwalnia Sprzedającego z uzgodnionych zobowiązań.

 

Artykuł X

 Umowy konsumenckie i pouczenie o prawach do odstąpienia od umowy

 

 1. W przypadkach, gdy umowa kupna zawiera się za pomocą środków na odległość (w tym przypadku sklep internetowy) i jeśli Sprzedający na czas i prawidłowo udostępni informację Kupującemu o prawie odstąpienia zgodnie z § 3 ust. (1) h) ustawy nr. 102/2014 Z.z. w sprawie ochrony konsumentów w sprzedaży towarów lub świadczenia usług przez umowy zawieranej za pomocą środkow na odległość lub umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy oraz o zmianie niektórych ustaw (zwana dalej „ustawą o ochronie konsumentów”), Kupujący jako konsument ma prawo bez podania przyczyny zgodnie z § 7 pkt 1 ustawy w sprawie ochrony konsumenta, według umowy o sprzedaży w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania towaru. Zgodnie z § 7 pkt 4 ustawy o ochronie konsumentów, towary są uważane należącymi do konsumenta w momencie, gdy konsument lub osoba trzecia, inna niż przewoźnik, przejmuje wszystkie zamówione towary, lub w przypadku gdy:

 

a) towary zamówione przez Kupującego w jednym zamówieniu i dostarczane oddzielnie, od chwili dostarczenia ostatniego towaru;

b) dostawy towarów składających się z wielu partii lub sztuk, czas otrzymania ostatniej części lub całości.

c) dostarcza towary wielokrotnie przez określony czas, w momencie odbioru pierwszego dostarczonego towaru.

 2. W przypadku, gdy Sprzedawca dostarczył Kupującemu jako konsumentowi informacje zgodnie z art. 3 (1) h) ustawy o ochronie konsumentów, a następnie, nie później jednak niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia okresu wycofania zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu, niniejszych Warunków, okres odstąpienia wygasa 14 (słownie: czternastu) dni od dnia, w którym Sprzedawca dodatkowo spełnił obowiązek informacyjny. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Kupującemu jako konsumentowi informacji zgodnie z art. 3 (1) h) ustawy o ochronie konsumentów lub dodatkowy okres w poprzednim zdaniu, okres odstąpienia wygasa po upływie 12 miesięcy i 14 dni od daty rozpoczęcia okresu odstąpienia od umowy zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu są GTC. Kupujący może odstąpić od umowy na dostawę towarów jeszcze przed rozpoczęciem okresu odstąpienia od umowy.Kupujący jako konsument nie może odstąpić od umowy, do której należą:

 a) świadczenie usług, jeżeli wykonywanie rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta, a konsument powiedział, że został prawidłowo powiadomiony, że traci prawo do odstąpienia od umowy po pełnym świadczenia usług;

(b) sprzedaż towarów lub usług, których cena jest uzależniona od zmian cen na rynku finansowym, na które Sprzedawca nie może wpłynąć i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia.

c) sprzedaż towarów dokonana zgodnie ze szczególnymi wymogami konsumenta, towarów wykonanych na zamówienie lub towarów przeznaczonych konkretnie dla jednego konsumenta,

d) sprzedaż towarów, które ulegają szybkiemu pogorszeniu jakości lub ulegają szybkiemu zepsuciu,

e) sprzedaż towarów znajdujących się w opakowaniu ochronnym, który nie nadaje się do zwrotu ze względów zdrowotnych lub higienicznych, a opakowanie ochronne zostało uszkodzone po dostarczeniu,

f) sprzedaż towarów, które ze względu na swój charakter mogą zostać z natury rzeczy zmieszane z innymi towarami po dostawie,

g) sprzedaż napojów alkoholowych, cena których została uzgodniona w momencie zawarcia umowy, dostawy, która może być wykonywana wcześniej niż po upływie 30 dni, a cena zależy od zmian cen na rynku, które nie kontrolują Sprzedawcy,

(h) wykonywanie pilnych napraw lub konserwacji, o które Konsument wyraźnie zwrócił się do Sprzedawcy. To nie ma zastosowania do zamówień na usługi oraz zamówień dotyczących sprzedaży towarów innych niż części zamiennych niezbędnych do wykonania naprawy lub konserwacji, które zostały zawarte podczas wizyty  Sprzedającego do Konsumenta, a Konsument tych produktów lub usług nie zamówiał z wyprzedzeniem.

i) sprzedaż nagrań dźwiękowych, nagrań wideo, nagrań dźwiękowych, książek czy programów komputerowych sprzedawanych w etui ochronnym, jeśli opakowanie konsument odwinął,

(j) sprzedaż czasopism, z wyjątkiem sprzedaży w ramach umowy abonamentowej, oraz sprzedaż książek w opakowaniu ochronnym,

k) udzielenia zakwaterowania, innych niż w celu zakwaterowania, transportu towarów, wynajmu samochodów, świadczenie usług gastronomicznych lub usług związanych z działaniami w zakresie rekreacji i zgodnie z którym sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia tych usług w uzgodnionym terminie lub w uzgodnionym terminie,

l) dostarczanie treści elektronicznych, innych niż na trwałym nośniku, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta, a konsument powiedział, że został prawidłowo powiadomiony, że wyrażenie zgody traci prawo do odstąpienia od umowy.

 

Powiadomienie Kupującego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży musi zostać dostarczone do Sprzedawcy przed upływem okresu odstąpienia. Kupujący zobowiązany jest w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty odstąpienia odesłać towary albo przekazać je do Sprzedawcy lub osoby wyznaczonej przez Sprzedającego po otrzymaniu towaru. Dla szybkiego załatwienia sprawy trzeba zwrócić produkt na adres do korespondencji sprzedawcy,

LEDart, s.r.o.
Vajnorská 127/E
831 04 Bratislava
Słowacja

 1.  Bardziej szczegółowe informacje na temat wykonywania prawa Kupującego do odstąpienia od umowy oraz praw i obowiązków Stron wynikających z umowy zamieszczone są w artykule XI. i XII Regulaminu.

 

 1. Po odstąpieniu Kupującego od umowy, Sprzedający jest zobowiązany do odbioru towaru i niezwłocznego zwrotu pieniędzy, najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania odstąpienia od umowy. Koszty za towar oraz za usługi związane z otrzymaniem zamówienia zostaną wysłane przelewem bankowym na konto Kupującego.

 

Artykuł XI

Zastosowanie prawa do Odstąpienia od Umowy przez Kupującego

 

 1. Kupujący może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zgodnie z § 7 ust. 1 ustawy o ochronie konsumentów, odpowiednio. zgodnie z Artykułem X, paragraf 1 niniejszego Regulaminu, używając następujących sposobów:

 

a) w formie papierowej, w formie listu poleconego zaadresowanego na adres korespondencyjny Sprzedającego, adres:

 

LEDart s.r.o
Vajnorská 127/E
831 04 Bratislava
Słowacja

 lub

 b) wysyłanie wiadomości na pocztę elektroniczną (e-mail) na adres e-mail Sprzedającego, ledakcja@ledacja.pl

 c) rejestracji informacji na innym trwałym nośniku.

 

 1. Kupujący może skorzystać z formularza Odstąpienia od Umowy, znajdującym się w Załączniku nr. 1 niniejszego Regulaminu i dostarczyć do Sprzedawcy poprzez opublikowanie tego formularza na stronie ledakcja.pl.
 2. Okres karencji uważa się za zachowany, jeżeli zawiadomienie o wycofaniu zostało wysłane do Sprzedawcy najpóźniej w ostatnim dniu okresu zgodnie z art. 7 1 ustawy o ochronie konsumentów, odpowiednio. zgodnie z artykułem X, ustęp 1 niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku wątpliwości dotyczących dostawy, Kupujący wysyła zawiadomienie o wycofaniu sięlistem poleconym, jeśli kupujący może udowodnić swoją przesyłkę na adres zgłoszonego przez Sprzedającego zgodnie z § 3 ods. (1) b) do d) ustawy o ochronie konsumentów. Jeżeli przesyłka pocztowa zawierająca zawiadomienie o odstąpieniu od umowy nie może zostać dostarczona do Sprzedawcy z przyczyn wymienionych w punkcie 34 Artykuł 2 a), b) id) ustawy nr. 324/2011 Coll. w sprawie usług pocztowych oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw z późniejszymi zmianami, zawiadomienie o wycofaniu uważa się za doręczone w dniu wysłania do Sprzedającego.
 4. Jeżeli Kupujący odpowiednio odstąpi od umowy, wszelkie dodatkowe umowy związane z umową, z której Kupujący zrezygnował, również zostaną zniesione od samego początku. Kupujący nie może żądać żadnych kosztów ani innych płatności związanych z anulowaniem dodatkowej umowy, z wyjątkiem zwrotu kosztów i płatności, o których mowa w punkcie 9 3 i § 10 ust. 3 ustawy o ochronie konsumenta i ceny za usługę, jeżeli umowa o świadczenie usług jest świadczona i usługa została w pełni świadczona.6
 5. Kupujący ponosi ciężar udowodnienia wykonania Prawa Odstąpienia.

 

Artykuł XII

Prawa i obowiązki Stron z tytułu odstąpienia Kupującego

 

 1. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania zawiadomienia o Odstąpieniu od Umowy zwrócić Kupującemu wszelkie płatności otrzymane przez niego na podstawie umowy lub połączone z nią, łącznie z kosztami transportu, dostawy i wysyłki oraz innych kosztów i opłat. Sprzedający udziela Kupującemu płatności w tej samej formie w jakiej Kupujący opłacił zmówienie. Kupujący i Sprzedający mogą uzgodnić inny tryb wypłaty, jeżeli w związku z tym Kupujący nie poniesie żadnych dodatkowych opłat.
 2. Sprzedający nie jest zobowiązany do zapłaty dodatkowych kosztów dla Kupującego, gdy Kupujący wyraźnie wybrał inny sposób dostawy niż najtańsza konwencjonalna usługa, oferowana przez Sprzedającego.
 3. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu płatności na rzecz Kupującego zgodnie z pkt 1, przed jego dostarczenia towarów lub dopóki kupujący nie udowodni wysłanie towaru z do Sprzedawcy.
 4. Kupujący zobowiązany jest w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty odstąpienia odesłać towary albo przekazać je do Sprzedającego lub osoby wyznaczonej przez Sprzedającego do otrzymania towaru. Sprzedawca może zaproponować, aby odebrać towar osobiście lub przez osobę upoważnioną. Dla szybkiego załatwienia sprawy trzeba zwrócić produkt na adres do korespondencji Sprzedawcy:

 

LEDart s.r.o
Vajnorská 127/E
831 04 Bratislava
Słowacja

.

 

Artykuł XIII

Ochrona danych osobowych

 1. Wykonując zamówienie na ledakcja.pl. Kupujący zapewnia, zgodnie z ustawą nr. 122/2013 Z. z. Ochrona danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw (dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”), adres, numer telefonu i adres e-mail w celu wykonania istniejącego porządku Sprzedawca nie przekazuje danych kupującego stronom trzecim, z wyjątkiem podwykonawców, pośredników. Sprzedawca, aw szczególności Firma Kurierska UPS, tj. Firma słowacka Parcel Service Ltd. Numer rejestracyjny firmy: 31329217, siedziba: Senecká Cesta 1, Ivanka pri Dunaji 900 28, spółka zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego Bratysława I, sekcja sro, no. 3215 / B, i tylko te dane, które są niezbędne dla pomyślnej realizacji dostaw oraz (ii) finansowa spółka Milott, s.r.o., IČO: 444062061, se sídlem Tehelná 9 917 01 do przetwarzania personelu i płac oraz do celów rachunkowych. Sprzedawca traktuje dane osobowe Kupującego zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. Inne podmioty będą miały dostęp do danych osobowych klientów jedynie w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące prawo (zwłaszcza w toku postępowania administracyjnego lub karnego, ochrony praw konsumenta). Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest to konieczne, aby określić dane osobowe prawidłowo i zgodnie z prawdą i że jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować sprzedawcę o zmianie danych osobowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane i archiwizowane przez Sprzedawcę zgodnie ze specjalnymi przepisami. Dane osobowe będą przetwarzane elektronicznie w sposób zautomatyzowany lub wydrukowany w sposób niezautomatyzowany. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że podane dane osobowe są prawdziwe i są odpowiedzialne za nieprawidłowość danych osobowych. Sprzedający ma prawo do skorygowania nieprawidłowych, niekompletnych lub nieaktualnych danych, zniszczenie prywatnego lub zablokowania danych osobowych i dalej określone w § 28 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Kupujący oświadcza, że ​​wszystkie powyższe dane są prawdziwe. Kupujący oświadcza, że ​​jest świadomy konsekwencji fałszywych informacji, w szczególności faktu, że taka procedura może zostać uznana za przestępstwo.
 4. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do weryfikacji danych karty kredytowej podanych w odpowiednim call center banku lub firmy wydającej karty kredytowe.
 5. Polityka prywatności:
  1. Podstawowe postanowienia
  2. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych
  3. Legalność i cel przetwarzania danych osobowych
  4. Czas przechowywania danych
  5. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)
  6. Twoje prawa
  7. Warunki bezpieczeństwa danych osobowych
  8. Przepisy końcowe

   

  1. Podstawowe postanowienia

   

  1. Administratorem danych osobowych zgodnie rozporządzenia art. 4 p. 7 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „GDPR”) je LEDart s.r.o., REGON 500 205 52 zo siedzibą Vajnorská 127/E, 831 04 Bratislava, Słowacja - Nové Mesto (dalej: „administrator“).
  2. Dane kontaktowe
  1. Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; osoba możliva do zidentyfikowania to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz jeden, bądź kilka szczególnych czynników określających: fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;.
  2. Administrator nie wyznaczył zastępce ds. polityki prywatności.

   

  2. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

  1. Administrator przetwarza dane osobowe, które zostały przekazane przez klienta, lub dane osobowe, które otrzymał administrator na podstawie zamówienia.
  2. Administrator posługuje się przekazanymi danymi identyfikacyjnymi i kontaktowymi oraz danymi potrzebnymi do wykonania umowy.

   

  3. Legalność i cel przetwarzania danych osobowych

  1. Administrator nie zastosowuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach w rozumieniu art. 22 GDPR.
  2. Prawne podstawy i cel przetwarzania Państwa danych osobowych zostały podane w tabeli:

   

  Podstawy prawne Cel Dane Źródło danych Administratorzy
  Wykonanie umowy

  Realizacja zamówienia

  Dane osobowe klientów (dane kontaktowe, miejsce zamieszkania) oraz informacje o zamówionych towarach

  Formularz zamówienia

  Podwykonawcy, usługi pocztowe, repozytorium w chmurze, firmy spedycyjne, bramki płatnicze

  Wykonanie umowy

  Odpowiedź na wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego

  Dane kontaktowe klientów

  Formularz kontaktowy, komunikacja e-mail

  Podwykonawcy, usługi pocztowe ,

  Wykonanie umowy

  Księgowość

  Dane osobowe klientów (dane kontaktowe, miejsce zamieszkania) oraz informacje o zamówionych towarach

  Faktury

  Firma księgowa

  Prawnie uzasadniony interes

  Przesyłanie adresy e-mail trzeciej stronie dla otrzymania opinii

  E-mailowa adresa oraz informacja o zamówionym towarze

  Formularz zamówienia

  ceneo.pl

  Prawnie uzasadniony interes

  Zapewnienie marketingu bezpośredniego (w szczególności do wysyłania ogłoszeń biznesowych i biuletynów)

  Dane kontaktowe klientów

  Informacje z zamówień

  Podwykonawcy, usługi pocztowe

  Prawnie uzasadniony interes

  Ogólna analiza odwiedzania, wykrywanie błędów serwera oraz zapobieganie oszustwom i atakom serwerów

  Pseudoanonimiczne zarejestrowane identyfikatory użytkowników jako UserID, adresy IP

  Ruch użytkownika w sieci, rejestracja i tworzenie anonimowego identyfikatora użytkownika, pokazywanie błednej strony

  Google Analytics, usługi webhostingowe

  Zgoda

  Marketing i promocja strony internetowej

  E-maily, nazwiska potencialnych klientów, IP adresy oraz techniczne dane

  Formularz newslettera

  Firmy webhostingowe i usługi dystrybucji poczty e-mail

  Zgoda

  Opublikowanie opinij klientów lub pytanń o produkt

  Imię klienta oraz adres e-mail

  E-mailowa komunikacja oraz formularz na witrynie

  Przechowywanie w chmurze, usługi mailingowe

  Zgoda

  Profilowanie w celu wyświetlania ukierunkowanych treści w Internecie i w marketingu bezpośrednim (newsletterach)

  Wyświetlanie strony konkretnych produktów oglądanych przez użytkownika

  Klikanie linków do szczegółów produktu

  Webhostingowa spółka

   

  4. Czas przechowywania danych

  1. Administrator przechowuje dane osobowe
  • do czasu niezbędnego do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między tobą a powiernikiem oraz korzystania z praw wynikających z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od rozwiązania stosunku umownego).
  • do czasu wygaśnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, jeżeli dane osobowe przetwarzane są za zgodą.
  1. Po okresie przechowywania danych osobowych administrator usunie dane osobowe.

   

  5. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

  1. Odbiorcami danych osobowych są osoby
  • którzy mają stosunek do dostawy towarów / usług / realizacji płatności wynikających z umowy,
  • którzy świadczą usługi e-sklepu, związane z prowadzeniem sklepu internetowego,
  • którzy prowadzą usługi marketingowe.
  1. Administrator zamierza przekazać dane osobowe do państwa trzeciego (spoza UE) lub do organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w państwach trzecich są dostawcy usług pocztowych i chmurowych.

   

  6. Twoje prawa

  1. Prawa zgodnie z warunkami GDPR
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych w ramach art.15 GDPR,
  • prawo do naprawy danych osobowych w ramach art. 16 GDPR, lub ograniczenie przetwarzania art. 18 GDPR.
  • prawo do usuwania danych osobowych zgodnie z art. 17 GDPR.
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 21 GDPR a
  • prawo do przekazywania danych na podstawie art. 20 GDPR.
  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub adres e-mail administratora w art. 1. odst. 2. tych warunków.
  1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vašej právo na ochranu osobných údajov.
  Ponadto mają Państwo prawo złożyć skargę w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają, że prywatność została naruszona.

  7. Warunki bezpieczeństwa danych osobowych

  1. Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
  2. Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia repozytoriów danych i repozytoriów danych osobowych w formie papierowej, w szczególności za pomocą blokad, haseł i programów antywirusowych.
  3. Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione do tego.

   

  8. Przepisy końcowe

  1. Przesyłając zamówienie z formularza online, potwierdzają Państwo, że znają politykę prywatności i akceptują ją w całości.
  2. Zgadzają się Państwo z tymi warunkami, zaznaczając swoją zgodę za pomocą formularza online. Potwierdzając swoją zgodę, potwierdzają, że znają politykę prywatności i akceptują ją w całości.
  3. Administrator jest uprawniony do zmiany tych warunków. Nowa wersja polityki prywatności zostanie opublikowana na jej stronie internetowej, a jednocześnie wyslana Państwu nową wersję na adres e-mail.

   

  Warunki te wchodzą w życie z dniem 25.5.2018.
 

Artykuł XIV

Alternatywne metody rozwiązywania sporów

  

Jeżeli Kupujący nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki Sprzedający wyposażył swoje skargi i uważa, że ​​Sprzedawca naruszył jego prawa, Kabywca ma prawo, aby przejść do Sprzedającego zażądać działań naprawczych. Jeśli sprzedawca na wniosek Zamawiającego nie odpowie w ciągu 30 dni od daty wysłania skargi, Kupujący ma prawo do inicjowania alternatywnego rozwiązywania sporów zgodnie z § 12 ustawy nr. 391/2015 Z.z. w sprawie alternatywnego rozstrzygania sporów konsumenckich. Właściwe organy dla alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich ze Sprzedawcą jest Słowacka Inspekcja Handlowa, Główny Inspektorat SOI, Departament Współpracy z Zagranicą i Ars, Prievozská 32, PO Box 29, 827 99 Bratysława lub elektronicznie do ars@soi.sk orazadr@soi.sk.  albo prze inną osobę prawną wpisaną na listę alternatywnych podmiotów rozstrzygania sporów prowadzonych przez Ministerstwo Spraw Gospodarczych Republiki Słowackiej (wykaz uprawnionych podmiotów jest dostępny pod adresem http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s). Kupujący  może ubiegać się o alternatywne rozwiązania sporu użytku na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 Elementy wniosku o alternatywne metody rozwiązywania sporów muszą być zgodne z § 12 pkt 3 ustawy o ADR konsumentów:   

 1. a) imię i nazwisko Konsumenta, adres dostawy, adres e-mail i telefon, jeśli mają,
 2. b) dokładne oznaczenie Sprzedawcy,
 3. c) pełny i zrozumiały opis istotnych faktów,
 4. d) wskazanie, czego poszukuje Kupujący jako konsument,
 5. e) data, kiedy Kupujący zwrócił się do Sprzedającego, żądająć działań naprawczych i informacje o nieudanej spróbie rozwiązać spór bezpośrednio ze Sprzedającym.
 6. f) oświadczenie stwierdzające, że sprawa nie została wysłana do innego alternatywnego podmiotu rozstrzygania sporów, nie była rozpatrzona na dworze lub trybunałe arbitrażowym w tej sprawie nie zostało zawarte porozumienie oraz nie była rozstrzygana w procesie sporów zgodnie z § 20 ust. 1. a) do e) ustawy o ADR w sporach konsumenckich.

  

Wniosek można złożyć w formie papierowej, elektronicznej lub ustnie do protokołu. Aby zażądać Kupujący może skorzystać z formularza, którego wzór dostępny jest do pobrania pod adresem Sprzedającego ledakcja.pl i który jest również dostępny na stronie internetowej Ministerstwa (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-Rozstrzyganie sporów konsumenckich / 146956). Do wniosku Kupujący załącza dokumenty związane z przedmiotem sporu, które przedstawiają fakty przedstawione we wniosku.

 

   

Artykuł XV

Przepisy końcowe

 

 1. Kupując towary na ledakcja.pl, oczekuje się od Kupującego znajomości technicznych możliwości Internetu i zaakceptowania technologii możliwych problemów.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym połączeniem z ledakcja.pl. Ochrona komputera lub danych zawartych na komputerze jest obciążeniem dla Kupującego.
 3. Sprzedawca niniejszym informuje, że informacje zawarte na stronie ledakcja.pl mogą być aktualizowane bez wcześniejszego powiadomienia.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnej ze stron za bezpośrednie, pośrednie lub nadzwyczajne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji z ledakcja.pl.
 5. Sprzedawca może w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia, zmienić towary wymienione na stronie ledakcja.pl.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany i / lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany i / lub uzupełnienia niniejszego regulaminu wejdą w życie z dniem ich opublikowania na stronie ledakcja.pl.
 7. Strony postanawiają, że wszelkie spory wynikające ze stosunków prawnych wynikających z umowy lub powiązanych z umowami, w tym spory dotyczące ważności, interpretacji i rozwiązania niniejszej umowy, będą rozstrzygane w drodze postępowania pojednawczego.
 8. Przesyłając elektroniczne zamówienie do Sprzedawcy, Kupujący potwierdza również bezwarunkową zgodę na Regulamin Sprzedawcy.

 

W Bratysławie w dniu 01.02.2017