Polityka prywatności

 1. Podstawowe postanowienia
 2. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych
 3. Legalność i cel przetwarzania danych osobowych
 4. Czas przechowywania danych
 5. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)
 6. Twoje prawa
 7. Warunki bezpieczeństwa danych osobowych
 8. Przepisy końcowe

 

1. Podstawowe postanowienia

 

 1. Administratorem danych osobowych zgodnie rozporządzenia art. 4 p. 7 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „GDPR”) je LEDart s.r.o., REGON 500 205 52 zo siedzibą Vajnorská 127/E, 831 04 Bratislava, Słowacja - Nové Mesto (dalej: „administrator“).
 2. Dane kontaktowe
 1. Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; osoba możliva do zidentyfikowania to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz jeden, bądź kilka szczególnych czynników określających: fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;.
 2. Administrator nie wyznaczył zastępce ds. polityki prywatności.

 

2. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, które zostały przekazane przez klienta, lub dane osobowe, które otrzymał administrator na podstawie zamówienia.
 2. Administrator posługuje się przekazanymi danymi identyfikacyjnymi i kontaktowymi oraz danymi potrzebnymi do wykonania umowy.

 

3. Legalność i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator nie zastosowuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach w rozumieniu art. 22 GDPR.
 2. Prawne podstawy i cel przetwarzania Państwa danych osobowych zostały podane w tabeli:

 

Podstawy prawne Cel Dane Źródło danych Administratorzy
Wykonanie umowy

Realizacja zamówienia

Dane osobowe klientów (dane kontaktowe, miejsce zamieszkania) oraz informacje o zamówionych towarach

Formularz zamówienia

Podwykonawcy, usługi pocztowe, repozytorium w chmurze, firmy spedycyjne, bramki płatnicze

Wykonanie umowy

Odpowiedź na wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego

Dane kontaktowe klientów

Formularz kontaktowy, komunikacja e-mail

Podwykonawcy, usługi pocztowe ,

Wykonanie umowy

Księgowość

Dane osobowe klientów (dane kontaktowe, miejsce zamieszkania) oraz informacje o zamówionych towarach

Faktury

Firma księgowa

Prawnie uzasadniony interes

Przesyłanie adresy e-mail trzeciej stronie dla otrzymania opinii

E-mailowa adresa oraz informacja o zamówionym towarze

Formularz zamówienia

ceneo.pl

Prawnie uzasadniony interes

Zapewnienie marketingu bezpośredniego (w szczególności do wysyłania ogłoszeń biznesowych i biuletynów)

Dane kontaktowe klientów

Informacje z zamówień

Podwykonawcy, usługi pocztowe

Prawnie uzasadniony interes

Ogólna analiza odwiedzania, wykrywanie błędów serwera oraz zapobieganie oszustwom i atakom serwerów

Pseudoanonimiczne zarejestrowane identyfikatory użytkowników jako UserID, adresy IP

Ruch użytkownika w sieci, rejestracja i tworzenie anonimowego identyfikatora użytkownika, pokazywanie błednej strony

Google Analytics, usługi webhostingowe

Zgoda

Marketing i promocja strony internetowej

E-maily, nazwiska potencialnych klientów, IP adresy oraz techniczne dane

Formularz newslettera

Firmy webhostingowe i usługi dystrybucji poczty e-mail

Zgoda

Opublikowanie opinij klientów lub pytanń o produkt

Imię klienta oraz adres e-mail

E-mailowa komunikacja oraz formularz na witrynie

Przechowywanie w chmurze, usługi mailingowe

Zgoda

Profilowanie w celu wyświetlania ukierunkowanych treści w Internecie i w marketingu bezpośrednim (newsletterach)

Wyświetlanie strony konkretnych produktów oglądanych przez użytkownika

Klikanie linków do szczegółów produktu

Webhostingowa spółka

 

4. Czas przechowywania danych

 1. Administrator przechowuje dane osobowe
 • do czasu niezbędnego do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między tobą a powiernikiem oraz korzystania z praw wynikających z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od rozwiązania stosunku umownego).
 • do czasu wygaśnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, jeżeli dane osobowe przetwarzane są za zgodą.
 1. Po okresie przechowywania danych osobowych administrator usunie dane osobowe.

 

5. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

 1. Odbiorcami danych osobowych są osoby
 • którzy mają stosunek do dostawy towarów / usług / realizacji płatności wynikających z umowy,
 • którzy świadczą usługi e-sklepu, związane z prowadzeniem sklepu internetowego,
 • którzy prowadzą usługi marketingowe.
 1. Administrator zamierza przekazać dane osobowe do państwa trzeciego (spoza UE) lub do organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w państwach trzecich są dostawcy usług pocztowych i chmurowych.

 

6. Twoje prawa

 1. Prawa zgodnie z warunkami GDPR
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych w ramach art.15 GDPR,
 • prawo do naprawy danych osobowych w ramach art. 16 GDPR, lub ograniczenie przetwarzania art. 18 GDPR.
 • prawo do usuwania danych osobowych zgodnie z art. 17 GDPR.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 21 GDPR a
 • prawo do przekazywania danych na podstawie art. 20 GDPR.
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub adres e-mail administratora w art. 1. odst. 2. tych warunków.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vašej právo na ochranu osobných údajov.
Ponadto mają Państwo prawo złożyć skargę w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają, że prywatność została naruszona.

7. Warunki bezpieczeństwa danych osobowych

 1. Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
 2. Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia repozytoriów danych i repozytoriów danych osobowych w formie papierowej, w szczególności za pomocą blokad, haseł i programów antywirusowych.
 3. Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione do tego.

 

8. Przepisy końcowe

 1. Przesyłając zamówienie z formularza online, potwierdzają Państwo, że znają politykę prywatności i akceptują ją w całości.
 2. Zgadzają się Państwo z tymi warunkami, zaznaczając swoją zgodę za pomocą formularza online. Potwierdzając swoją zgodę, potwierdzają, że znają politykę prywatności i akceptują ją w całości.
 3. Administrator jest uprawniony do zmiany tych warunków. Nowa wersja polityki prywatności zostanie opublikowana na jej stronie internetowej, a jednocześnie wyslana Państwu nową wersję na adres e-mail.

 

Warunki te wchodzą w życie z dniem 25.5.2018.